FR
NL
Vragen? Bel +32 53 41 70 13 
Verdeeld door SB Solutions
juridische info - mentions légale
nederlands

Dit is de website van
SB solutions BVBA
Ons postadres is DRIE SLEUTELSTRAAT 74, 9300 AALST - BELGIE 
Maatschappelijke zetel: Pennebaan 9, B-9308 Hofstade-Aalst - België 
Ondernemingsnummer BE 472.075.640

Contactgegevens:
- per email: info@sbsolutions.eu
- per telefoon: +32(0)53/41.70.13
- per fax: +32(0)53/41.70.12

DISCLAIMER

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn aan de volgende voorwaarden onderworpen:

Aansprakelijkheid
SB Solutions heeft de informatie op deze website naar beste weten samengesteld. De informatie op deze website heeft uitsluitend tot doel SB Solutions en zijn producten en diensten voor te stellen. Dit houdt echter geen garantie of verklaring in, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, inzake de volledigheid of de juistheid van de informatie op deze website. U dient er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat deze informatie niet langer up-to-date is. Wij raden derhalve aan om alle op deze website verkregen informatie te controleren voordat u ze in welke vorm dan ook gebruikt. Noch SB Solutions, noch de derden die betrokken waren bij de productie of de transmissie van deze website zijn aansprakelijk voor schade of nadeel voortvloeiend uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang tot deze website, uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of uit het feit dat u zich verlaten hebt op informatie die op deze website is verstrekt.

Auteursrechten en handelsmerken
Deze website is gemaakt door SB Solutions. De wetten m.b.t. auteursrechten en handelsmerken zijn op de inhoud van deze website van toepassing. Product referenties (® en ™ producten) op deze site zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van SB Solutions of een van haar partnerbedrijven, tenzij anders vermeld.  Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt, op welke wijze en in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en de auteur.

Gegevensbescherming
Alle op deze website verworven persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor het aanbieden van individuele steun, het overbrengen van productinformatie, of het overbrengen van speciale serviceaanbiedingen. SB Solutions verzekert u dat uw gegevens volgens de geldende wettelijke gegevensveiligheid verordening vertrouwelijk worden behandeld. Nimmer zullen uw gegevens verhandeld of doorgegeven worden aan derden.

Cookies
Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.
Hoe gebruiken we cookies?
Op enkele pagina’s registreren we in cookies:
- uw weergavevoorkeuren, zoals contrastkleur en lettergrootte
- of u een enquête over onze site al heeft beantwoord (zodat we het u niet opnieuw vragen)
- of u al dan niet akkoord gaat met het gebruik van cookies op onze siteSommige video's op onze site gebruiken ook een cookie om anonieme statistieken op te stellen over hoe u die video heeft gevonden en welke video’s u heeft bekeken.
Deze website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar sommige onderdelen van de site zullen dan niet (naar behoren) werken. De informatie die de cookies verzamelen, wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met derden. Deze cookies worden ook niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden gebruikt.
Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?
U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

français

Ce site appartient à
SB solutions SPRL
Notre adresse est DRIE SLEUTELSTRAAT 74, 9300 AALST - BELGIQUE
N° d'entreprise BE 472.075.640

Contact:
- email: info@sbsolutions.eu
- tél: +32(0)53/41.70.13
- fax: +32(0)53/41.70.12

AVERTISSEMENT

L'accès et l'utilisation de ce site web sont soumis aux conditions suivantes:

Responsabilité
SB Solutions a compilé l'information sur ce site web pour le meilleur de ses connaissances. L'information sur ce site web a l'objectif de uniquement présenter l'entreprise SB Solutions, les produits et services. Toutefois, aucune garantie ou représentation, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité ou l'exactitude de l'information sur ce site web. Vous devez être conscient que la possibilité existe que cette information est dépassée. Nous vous recommandons donc de vérifier toute information obtenue de ce site web avant de l'utiliser sous quelque forme. Ni SB Solutions, ni les tiers parties impliqués dans la production ou la transmission de ce site web ne sont responsables des dommages ou des blessures résultant de l'accès ou de l'impossibilité d'accéder à ce site web à partir de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce site web ou le fait que vous devez compter sur les informations fournies sur ce site.

Droits d'auteur et marques déposées
Ce site web est géré par SB Solutions. Le contenu de ce site web est protégé en vertu des lois applicables en matière de droit d'auteur et de protection des marques.  Sauf indication contraire, les références de produits (produits ® et ™) contenues sur ce site web sont des marques ou des marques déposées de SB Solutions ou de l'une de ses sociétés affiliées. Aucun contenu de ce site ne peut être copié ou multiplié sans l'autorisation écrite de l'auteur.

Protection des données
Toutes les données personnelles présentées sur ce site web sont destinées exclusivement à offrir un soutien individuel, à communiquer des informations sur les produits ou à promouvoir des offres de services spéciales. SB Solutions vous garantit que vos données seront traitées confidentiellement, conformément à la loi sur la protection des données. Vos données ne seront pas vendues ni transmises à des tiers.

Cookies
Pour assurer le bon fonctionnement de ce site, nous devons parfois enregistrer de petits fichiers de données sur l'équipement de nos utilisateurs. La plupart des grands sites web font de même.
Qu'est-ce qu'un cookie?
Un cookie est un petit fichier texte que les sites web sauvegardent sur votre ordinateur ou appareil mobile lorsque vous les consultez. Il permet à ces sites de mémoriser vos actions et préférences (nom d'utilisateur, langue, taille des caractères et autres paramètres d'affichage) pendant un temps donné, pour que vous n'ayez pas à réindiquer ces informations à chaque fois vous consultez ces sites ou naviguez d'une page à une autre.
Comment utilisons-nous les cookies?
Certaines de nos pages utilisent des cookies afin de mémoriser:
- vos préférences d'affichage, comme le contraste et la taille des caractères;
- si vous avez déjà répondu à une enquête vous demandant si le contenu vous a été utile (la question ne vous sera ainsi posée qu'une fois);
- si vous avez accepté que nous utilisions des cookies sur ce site. En outre, certaines vidéos présentées sur nos pages utilisent des cookies pour recueillir des statistiques anonymes indiquant comment vous êtes arrivé sur la page et quelles vidéos vous avez vues. Ces cookies ne sont pas indispensables au fonctionnement du site, mais ils facilitent votre navigation. Vous pouvez les bloquer ou les supprimer, mais vous risquez alors d'empêcher le bon fonctionnement de certains éléments du site.Les informations contenues dans les cookies ne visent pas à vous identifier personnellement et nous en contrôlons pleinement les données. Ces cookies ne sont jamais utilisés à d'autres fins que celles indiquées ici.
Comment contrôler les cookies
Vous pouvez contrôler et/ou supprimer des cookies comme vous le souhaitez. Pour en savoir plus, consultez aboutcookies.org. Vous avez la possibilité de supprimer tous les cookies déjà stockés sur votre ordinateur et de configurer la plupart des navigateurs pour qu'ils les bloquent. Toutefois, dans ce cas, vous devrez peut-être indiquer vous-mêmes certaines préférences chaque fois que vous vous rendrez sur un site, et certains services et fonctionnalités risquent de ne pas être accessibles.